เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  จัดอบรมหัวข้อ การบริหารและจัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ
1.คุณสามภพ  บุนนาค  นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
2.คุณเชษฐ์  ตั้งทรงจิตรากุล เลขาธิการและเหรัญญิก สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการบริหารงานนิติ ฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริง
 

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress