การบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management ถือเป็นงานบริหารจัดการอาคารสถานที่ที่มิได้มีจุดหมายเพียงดูแลเฉพาะอาคารอย่างเดียว หากแต่ครอบคลุมทั้งประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน ความคุ้มค่าต่อการลงทุน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เริ่มตั้งแต่การวางแผน ควบคุม ประเมินผล รวมทั้งการจัดระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบ และการดูแลอย่างครบวงจร

การบริหารทรัพยากรกายภาพ จึงต้องมีบุคลากร และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาดำเนินการในทุกๆด้าน เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเหมาะสม
และสอดคล้องต่อนโยบายขององค์กรให้มากที่สุด CPFM จึงมีรูปแบบการให้บริการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้าขนาดใหญ่
หรืออาคารธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความต้องการการบริหารทรัพยากรกายภาพตามขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดดังนี้

บริการของเรา Our Solutions

1.งานบริหารอาคาร(Building Management) ให้บริการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้าขนาดใหญ่ หรืออาคารธุรกิจอื่นๆ ตามขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

2.งานด้านวิศวกรรมอาคาร(Building Engineering Management) ให้บริการบริหารจัดการงาน Operation & Maintenances ระบบประกอบอาคาร ระบบวิศวกรรม บริการให้คำปรึกษา วางระบบ ตรวจสอบซ่อมบำรุง ออกแบบและปรับปรุงระบบ วางแผนจัดงบประมาณตามวงรอบอายุอาคาร

3.งานบริหารจัดการพลังงาน(Energy Management) บริการให้คำปรึกษาจัดทำระบบการจัดการพลังงาน และการดำเนินการตามกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ และวิเคราะห์หาศักยภาพและมาตรการในการประหยัดพลังงาน

4.งานบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม(Safety Health Environment Management) บริการให้คำปรึกษาจัดทำระบบความปลอดภัยในอาคารหรือสถานประกอบการ การจัดทำประกันภัย การดำเนินการตามกฎหมาย วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนรองรับความเสี่ยง

5.งานบริหารงานนิติกรรม และกฎหมาย(Law Consultancies)  บริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร อาคารชุดและที่ดินจัดสรร นิติกรรมและสัญญาต่างๆ

6.งานบริหารดูแลพื้นที่เช่า และบริหารจัดการผู้เช่า(Tenant Management) ให้บริการสำหรับเจ้าของสินทรัพย์ ในการจัดหาผู้เช่า และบริหารจัดการผู้เช่า ตั้งแต่การจัดทำสัญญาเช่า จัดเก็บค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ดูแลทรัพย์สินระหว่างสัญญาเช่า และการปรับปรุงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์

7.งานตรวจสอบอาคาร ตามพรบ.ควบคุมอาคาร(Building Inspection) ให้บริการตรวจสอบอาคารตามพรบ.ควบคุมอาคาร โดยวิศวกรที่มีใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

8.งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริหารอาคาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(Facility Management Consultancies) บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริหารอาคารตั้งแต่ช่วงก่อสร้าง เตรียมการเริ่มใช้อาคารและระหว่างการใช้อาคาร

9.งานจัดฝึกอบรม หรือจัดหลักสูตรด้านการบริหารอาคาร การจัดการงานวิศวกรรมอาคาร การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และการจัดการพลังงาน(Corse Training) บริการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยผู้ชำนาญการ หรือจัดให้มีหลักสูตรขึ้นในสถาบันการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรอาคาร และบุคลากรขององค์กรต่างๆ

10.งานตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฏหมาย โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพที่สามารถตรวจวัดวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือตรวจวัดแสง เสียง คุณภาพอากาศ ที่ได้มาตรฐาน

 


cpfm ,ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจแม้น ,บริหารอาคาร ,รับบริหารอาคาร ,บริหารอาคารชุด ,บริหารอาคารครบวงจร ,ช่างไฟฟ้า ,ซ่อมแอร์ ,ช่างปะปา ,ช่างครบวงจร ,สายแลน  ,ช่างซ่อมประตู

 

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress