บริการของเรา

ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารทรัพยากรอาคารด้วยการสร้างมูลค่า รับบริหารอาคาร งานด้านวิศวกรรมอาคาร งานบริหารจัดการอาคารชุด งานบริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า เราบริหารจัดการด้วยมืออาชีพ

แบ่งออกเป็น 6 ประเภทงานดังนี้

-งานบริหารอาคาร (บริหารอาคาร)

-งานด้านวิศวกรรมอาคาร (วิศวกรรมอาคาร)

-งานบริหารจัดการอาคารชุด (บริหารจัดการอาคารชุด)

-งานบริหารจัดการพลังงาน (บริหารจัดการพลังงาน)

-งานตรวจสอบอาคาร (ตรวจสอบอาคาร)

-งานตรวจสอบไฟฟ้า
(งานตรวจสอบไฟฟ้า)

 


CPFM ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ บริหารอาคาร วิศวกรรมอาคาร บริหารจัดการอาคารชุด บริหารจัดการพลังงาน งานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบไฟฟ้า